نویسنده = الغفوری، خالد
تعداد مقالات: 4
1. حدیث «لا وصیة لوارث» بررسی تحلیلی مقارن*

دوره 94، شماره 5، پاییز و زمستان 1394، صفحه 58-86

خالد الغفوری


2. بررسی نقدی – تطبیقی در تقسیم شیوه‌های (المناهج)* مباحث پژوهش‌های تفسیری

دوره 93، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 26-46

خالد الغفوری


3. بررسی نقدی – تطبیقی در تقسیم شیوه‌های (المناهج)

دوره 93، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 29-64

خالد الغفوری


4. بررسی تطبیقی – نقدی بر تعریف مناهج، اتجاهات و اسالیب مباحث تفسیری *

دوره 92، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 115-156

خالد الغفوری