نویسنده = کمبار بغدادی، عبدالهادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحلیلی – تطبیقی آیه رفع عیسی(ع) در دیدگاه فریقین*

دوره 92، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 157-188

عبدالهادی کمبار بغدادی