نویسنده = علی‌نژاد، عبدالله
تعداد مقالات: 1
1. جرح راوی، با معیار مذهب راوی، از منظر فریقین*

دوره 93، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-28

عبدالله علی‌نژاد