نویسنده = بشوی، محمدیعقوب
بررسی تطبیقی روایات تفسیری فریقین دربارۀ کوثر *

دوره 95، شماره 7، فروردین 1395، صفحه 65-94

محمدیعقوب بشوی


نقش «اولوا بقیه» در تغییرات اجتماعی از منظر قرآن کریم

دوره 93، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 133-158

محمدیعقوب بشوی؛ اکبر میرسپاه