نویسنده = بشوی، محمدیعقوب
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی روایات تفسیری فریقین دربارۀ کوثر *

دوره 95، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 65-94

محمدیعقوب بشوی


2. نقش «اولوا بقیه» در تغییرات اجتماعی از منظر قرآن کریم

دوره 93، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 133-158

محمدیعقوب بشوی؛ اکبر میرسپاه