نویسنده = میرسپاه، اکبر
تعداد مقالات: 1
1. نقش «اولوا بقیه» در تغییرات اجتماعی از منظر قرآن کریم

دوره 93، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 133-158

محمدیعقوب بشوی؛ اکبر میرسپاه