نویسنده = مولایی‌نیا، عزت‌الله
بررسی تطبیقی کاربرد علوم ادبی در تفسیر المیزان و الکشاف (جزء اول قرآن کریم)*

دوره 94، شماره 4، فروردین 1394، صفحه 85-110

عزت‌الله مولایی‌نیا؛ مریم مظفری


آیات ولایت در پژوهش‌های فریقین؛ شبهه‌ها و پاسخ‌ها

دوره 93، شماره 3، مهر 1393، صفحه 5-25

عزت‌الله مولایی‌نیا؛ شهید بانو نوری؛ بتول ملکی


بررسی و تحلیل نظریه موافقان و مخالفان وجود سجع در قرآن *

دوره 92، شماره 1، مهر 1392، صفحه 7-38

عزت‌الله مولایی‌نیا؛ مریم مظفری


نقد، بررسی نخستین سورۀ مدنی پس از هجرت در منابع فریقین *

دوره 92، شماره 1، مهر 1392، صفحه 33-54

عزت‌الله مولایی‌نیا؛ رجاءالسادات خاتم یزدی