نویسنده = محمود طیب‌حسینی، سید
پژوهشی تطبیقی در تفسیر آیه «فإذا فرغت فانصب» از منظر فریقین*

دوره 94، شماره 4، فروردین 1394، صفحه 61-84

سید محمود طیب‌حسینی


بررسی تطبیقی آیۀ مودت از منظر شیعه و اهل سنت *

دوره 92، شماره 1، مهر 1392، صفحه 63-84

سید محمود طیب‌حسینی؛ سپیده مقیمی