نویسنده = اکبرنژاد، محمدتقی
حجیت و عصمت ذاتی عقل*

دوره 89، شماره 2، تیر 1389، صفحه 29-76

محمدتقی اکبرنژاد