نویسنده = حسنی، محمدباقر
تعداد مقالات: 1
1. مدینة فاضله در اندیشة سیاسی فارابی و افلاطون*

دوره 89، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 105-142

محمدباقر حسنی