نویسنده = رحیمی،  محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. معیارهای گزینش نیروی انسانی از منظر امام علی× *

دوره 89، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 175-204

 محمدرضا رحیمی