نویسنده = اسماعیلی، محمد‌علی
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی در تفسیر تطبیقی شناخت خدا با خدا*

دوره 94، شماره 5، پاییز و زمستان 1394، صفحه 133-162

محمد‌علی اسماعیلی