نویسنده = غفوری حسنی، خالد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حدیثی دیدگاه نافیان صدور وصیت از پیامبر|*

دوره 95، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 37-64

خالد غفوری حسنی