نویسنده = شریفی‌نسب اناری، مهدیه
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه آیات القرآن در سورة قیامت*

دوره 95، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 65-88

فاکر میبدی؛ مهدیه شریفی‌نسب اناری