نویسنده = شریفی‌نسب اناری، مهدیه
جایگاه آیات القرآن در سورة قیامت*

دوره 95، شماره 7، فروردین 1395، صفحه 65-88

فاکر میبدی؛ مهدیه شریفی‌نسب اناری