نویسنده = بی حکیمه حسینی، بی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی اعجاز تشریعی قرآن در آیات تحریم ربا*

دوره 95، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 117-142

محمد علی طاهری؛ بی بی حکیمه حسینی؛ زهرا حیدری آبروان