نویسنده = میبدی، محمدفاکر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی فهم از دیدگاه گادامر و علامه طباطبایی *

دوره 92، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 55-80

محمدفاکر میبدی؛ محمدباقر فرضی