نویسنده = نوروزی، محمدجواد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی ساختار آیات جهاد *

دوره 92، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 103-126

محمدجواد نوروزی؛ سید احمدحسین حسینی