نویسنده = احمدحسین حسینی، سید
بررسی تطبیقی ساختار آیات جهاد *

دوره 92، شماره 1، مهر 1392، صفحه 103-126

محمدجواد نوروزی؛ سید احمدحسین حسینی