نویسنده = مقیمی، سپیده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی آیۀ مودت از منظر شیعه و اهل سنت *

دوره 92، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 63-84

سید محمود طیب‌حسینی؛ سپیده مقیمی