نویسنده = قاسمی، علی‌محمد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی آرای مفسران در تفسیر آیه «نُور» *

دوره 96، شماره 9، زمستان 1396، صفحه 85-114

علی‌محمد قاسمی


2. بررسی تطبیقی آرای مفسران در تفسیر آیه «نُور» *

دوره 92، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 85-114

علی‌محمد قاسمی