نویسنده = فاکر میبدی، محمد
تفسیر تطبیقی «غض بصر»

دوره 1400، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 7-34

محمد فاکر میبدی؛ محمدرضا حقیقت سمنانی


تفسیر تطبیقی آیه زکات (انما الصدقات

دوره 97، شماره 2، بهمن و اسفند 1397، صفحه 7-29

سیده معصومه فاطمی؛ محمد فاکر میبدی


تفسیر تطبیقی آیه افطار (بقره/184)*

دوره 97، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 7-34

محمد فاکر میبدی؛ زهرا موسوی