نویسنده = مولائی نیا، عزت‌الله
بررسی و تحلیل نظریه موافقان و مخالفان وجود سجع در قرآن *

دوره 96، شماره 9، اسفند 1396، صفحه 7-38

عزت‌الله مولائی نیا؛ مریم مظفری