نویسنده = سید محمود طیب‌حسینی
بررسی تطبیقی آیۀ مودت از منظر شیعه و اهل سنت *

دوره 96، شماره 9، اسفند 1396، صفحه 63-84

سید محمود طیب‌حسینی؛ سپیده مقدمی