نویسنده = طیب‌حسینی، سید محمود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی آیۀ مودت از منظر شیعه و اهل سنت *

دوره 96، شماره 9، زمستان 1396، صفحه 63-84

سید محمود طیب‌حسینی؛ سپیده مقدمی