نویسنده = موسوی، زهرا
تفسیر تطبیقی آیه افطار (بقره/184)*

دوره 97، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 7-34

محمد فاکر میبدی؛ زهرا موسوی