نویسنده = حسینی نیا، سید محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی تفسیر کشاف و المیزان با توجه به قاعده ویژگی‌های مخاطب *

دوره 97، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 65-82

سید محمدرضا حسینی نیا