نویسنده = فاکر میبدی، محمد
تفسیر تطبیقی آیه رضاع _ الوالدات یرضعن

دوره 1400، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 7-33

سیده معصومه فاطمی؛ محمد فاکر میبدی؛ مهدی همتیان