نویسنده = رضایی آدریانی، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی «امی بودن پیامبر» از منظر شهید مطهری و محمد الجابری

دوره 99، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 47-68

ابراهیم رضایی آدریانی؛ فاطمه طائبی اصفهانی