نویسنده = مولایی‌نیا، عزت‌الله
بررسی نظریه صرفه در آثار فریقین

دوره 97، شماره 2، بهمن و اسفند 1397، صفحه 31-55

مرضه سلیمانی؛ عزت‌الله مولایی‌نیا