نویسنده = حاجی علی، عبدالله
بررسی تطبیقی فضایل اهل‌بیت در آیه مباهله

دوره 97، شماره 2، بهمن و اسفند 1397، صفحه 83-113

محمد تقی اسدی؛ عبدالله حاجی علی