نویسنده = موسوی کراماتی، سید محمدتقی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آرای تفسیری فریقین درباره آیه فیء

دوره 97، شماره 2، بهمن و اسفند 1397، صفحه 115-137

سید محمدتقی موسوی کراماتی