نویسنده = علوی مهر، دکتر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی آیه دوم سوره فتح از منظر مفسران فریقین

دوره 98، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 31-54

محمد بشیر مقدسی؛ دکتر علوی مهر