نویسنده = عباس، شهرزاد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل آیات اعراف از منظر فریقین

دوره 98، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 55-71

سید کمال حسینی؛ شهرزاد عباس