نویسنده = موسوی باردئی، سید احمد
مطالعه تطبیقی خوانش جامعیت قرآن کریم از منظر آیت‌الله جوادی آملی و آلوسی

دوره 99، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 23-46

خدیجه حسین زاده؛ سید احمد موسوی باردئی؛ طاهره ماهرو زاده