نویسنده = افروغ، محمدرضا
تبیین تطبیقی سرشت انسان در قرآن کریم و اوپانیشادهای کهن

دوره 1400، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 141-160

محمدرضا افروغ؛ علی رضا خواجه گیر؛ حسین حسینی امین؛ محمد کرمی نیا