نویسنده = عالمی، عبدالرئوف
تعداد مقالات: 1
1. زبان دین و قرآن از نگاه امام خمینی؟ره؟ و فیلسوفان غرب

دوره 99، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 93-115

عبدالرئوف عالمی؛ علی محمد خراسانی