نویسنده = حقیقت سمنانی، محمدرضا
تفسیر تطبیقی «غض بصر»

دوره 1400، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 7-34

محمد فاکر میبدی؛ محمدرضا حقیقت سمنانی