نویسنده = جعفری، سید سجاد
بررسی تطبیقی گستره عصمت رسول خدا؟ص؟ در تفسیر جامع البیان و مجمع البیان

دوره 1400، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 59-84

سیدمحمود طیب‌حسینی؛ سید سجاد جعفری؛ منصور داداش نژاد