نویسنده = نبی‌اللهی نجف‌آبادی، علی
بررسی تطبیقی مسئله حبط بین المیزان و التحریر و التنویر

دوره 1400، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 85-116

محمد جواد کوچک یزدی؛ علی نبی‌اللهی نجف‌آبادی