کلیدواژه‌ها = مودت قربی
بررسی تطبیقی آیۀ مودت از منظر شیعه و اهل سنت *

دوره 96، شماره 9، اسفند 1396، صفحه 63-84

سید محمود طیب‌حسینی؛ سپیده مقدمی


بررسی تطبیقی آیۀ مودت از منظر شیعه و اهل سنت *

دوره 92، شماره 1، مهر 1392، صفحه 63-84

سید محمود طیب‌حسینی؛ سپیده مقیمی