پژوهشی تطبیقی در دلالت آیه استضعاف بر مهدویت

دوره 99، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 33-47

محمدعلی محیطی اردکانی؛ سید رضا فقیهی؛ علی قانعی اردکان


ملاک فضیلت و ارزشمندی زن از منظر علامه طباطبایی و فخر رازی *

دوره 97، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 35-64

محمد فلاحی قمی؛ مریم علی‌زاده


بررسی حدیثی دیدگاه نافیان صدور وصیت از پیامبر|*

دوره 95، شماره 7، فروردین 1395، صفحه 37-64

خالد غفوری حسنی


تأثیر فهم واژگان در تفسیر قرآن از منظر فریقین*

دوره 92، شماره 1، مهر 1392، صفحه 39-62

محمد فلاحی قمی


تأثیر فهم واژگان در تفسیر قرآن از منظر فریقین*

دوره 96، شماره 9، اسفند 1396، صفحه 39-62

محمد فلاحی قمی


بررسی تطبیقی فهم از دیدگاه گادامر و علامه طباطبایی *

دوره 92، شماره 1، مهر 1392، صفحه 55-80

محمدفاکر میبدی؛ محمدباقر فرضی


تحلیل آیات اعراف از منظر فریقین

دوره 98، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 55-71

سید کمال حسینی؛ شهرزاد عباس


حدیث «لا وصیة لوارث» بررسی تحلیلی مقارن*

دوره 94، شماره 5، مهر 1394، صفحه 58-86

خالد الغفوری


بررسی تطبیقی آیۀ مودت از منظر شیعه و اهل سنت *

دوره 92، شماره 1، مهر 1392، صفحه 63-84

سید محمود طیب‌حسینی؛ سپیده مقیمی


بررسی تطبیقی آیۀ مودت از منظر شیعه و اهل سنت *

دوره 96، شماره 9، اسفند 1396، صفحه 63-84

سید محمود طیب‌حسینی؛ سپیده مقدمی


بررسی تطبیقی کاربرد مهم‌ترین آیات الاصول در مبحث مفاهیم اصول فقه

دوره 93، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 65-108

محمد فاکر میبدی؛ کامران اویسی


جایگاه آیات القرآن در سورة قیامت*

دوره 95، شماره 7، فروردین 1395، صفحه 65-88

فاکر میبدی؛ مهدیه شریفی‌نسب اناری


بررسی تطبیقی روایات تفسیری فریقین دربارۀ کوثر *

دوره 95، شماره 7، فروردین 1395، صفحه 65-94

محمدیعقوب بشوی


بررسی تطبیقی تفسیر کشاف و المیزان با توجه به قاعده ویژگی‌های مخاطب *

دوره 97، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 65-82

سید محمدرضا حسینی نیا


تجلی امامت در مدینه فاضله فارابی*

دوره 89، شماره 2، تیر 1389، صفحه 77-104

محمدحسین حسینی


پژوهشی تطبیقی در تفسیر آیه «فإذا فرغت فانصب» از منظر فریقین*

دوره 94، شماره 4، فروردین 1394، صفحه 61-84

سید محمود طیب‌حسینی


کارکردهای امنیتی نماز در قرآن کریم و روایات *

دوره 93، شماره 3، مهر 1393، صفحه 69-95

محمد نقیب‌زاده؛ علی علمی