بررسی آرای تفسیری فریقین درباره آیه فیء

دوره 97، شماره 2، بهمن و اسفند 1397، صفحه 115-137

سید محمدتقی موسوی کراماتی


بررسی تطبیقی اعجاز تشریعی قرآن در آیات تحریم ربا*

دوره 95، شماره 7، فروردین 1395، صفحه 117-142

محمد علی طاهری؛ بی بی حکیمه حسینی؛ زهرا حیدری آبروان


نقش «اولوا بقیه» در تغییرات اجتماعی از منظر قرآن کریم

دوره 93، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 133-158

محمدیعقوب بشوی؛ اکبر میرسپاه


نظام سیاسی از منظر فارابی *

دوره 89، شماره 2، تیر 1389، صفحه 143-174

محمدانور فیاضی


دین و محیط زیست با تکیه بر آیات زیست‌محیطی از نگاه فریقین*

دوره 94، شماره 4، فروردین 1394، صفحه 111-132

عزیزاللّه فهیمی


تحلیل دیدگاه تفسیری فریقین در خصوص آیات آغازین سوره عبس*

دوره 93، شماره 3، مهر 1393، صفحه 121-138

سید کاظم محسنی


مقایسه تحلیلی بر نظرات علامه طباطبایی و فضل‌الله در آیات مربوط به عصمت پیامبر

دوره 99، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 121-148

سعید ربیعی؛ موسی ابراهیمی؛ سیدمجید نبوی


تستی

دوره 92، شماره 1، مهر 1392، صفحه 125-150

یاسر اصغریان


بررسی صفات اخلاقی حضرت داوود در قرآن و عهدین

دوره 98، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 127-156

محمد امینی تهرانی؛ محمد باقر قیومی


پژوهشی در تفسیر تطبیقی شناخت خدا با خدا*

دوره 94، شماره 5، مهر 1394، صفحه 133-162

محمد‌علی اسماعیلی


بررسی تطبیقی ساختار شخصیت و ابعاد آن از دیدگاه قرآن کریم و روان‌شناسی *

دوره 97، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 139-160

فاطمه علایی رحمانی؛ خضر پاک نیت؛ فهیمه غلامی نژاد


بررسی تطبیقی تفسیر مهم‌ترین آیات ناظر بر ولایت امام علی× از منظر فریقین*

دوره 95، شماره 7، فروردین 1395، صفحه 143-168

علیرضا طبیبی؛ اصغر طهماسبی بلداجی؛ محمد تیموری


هویّت یابیِ علم در اندیشه قرآن و روایات *

دوره 92، شماره 1، مهر 1392، صفحه 149-176

هادی وحدانی‌فر


هویّت یابیِ علم در اندیشه قرآن و روایات *

دوره 96، شماره 9، اسفند 1396، صفحه 149-176

هادی وحدانی‌فر


بررسی تطبیقی ماهیت معجزه از منظر علامه مصباح یزدی و علامه معرفت

دوره 95، شماره 7، فروردین 1395، صفحه 151-168

محمد دادسرشت


معیارهای گزینش نیروی انسانی از منظر امام علی× *

دوره 89، شماره 2، تیر 1389، صفحه 175-204

 محمدرضا رحیمی


بررسی تحلیلی – تطبیقی آیه رفع عیسی(ع) در دیدگاه فریقین*

دوره 92، شماره 1، مهر 1392، صفحه 157-188

عبدالهادی کمبار بغدادی


بررسی اجتهاد پیامبر| در منابع فریقین *

دوره 89، شماره 2، تیر 1389، صفحه 205-238

عبدالمؤمن امینی


تفسیر تطبیقی آیه رضاع _ الوالدات یرضعن

دوره 1400، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 7-33

سیده معصومه فاطمی؛ محمد فاکر میبدی؛ مهدی همتیان