تفسیر تطبیقی «غض بصر»

دوره 1400، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 7-34

محمد فاکر میبدی؛ محمدرضا حقیقت سمنانی


تقویم شمسی در تفسیر فریقین

دوره 1401، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 7-46

محمد فاکر میبدی


مطالعه تطبیقی خوانش جامعیت قرآن کریم از منظر آیت‌الله جوادی آملی و آلوسی

دوره 99، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 23-46

خدیجه حسین زاده؛ سید احمد موسوی باردئی؛ طاهره ماهرو زاده


تطبیق جایگاه حضرت فاطمه از منظر تفسیرجوادی آملی و ابن‌کثیر

دوره 1401، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 33-58

مرجان باوفا؛ زهره اخوان مقدم


مطالعه تطبیقی شخصیت اجتماعی رسول خدا از منظر تفسیر جامع البیان و مجمع ‌البیان

دوره 1400، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 35-70

سیدسجاد جعفری؛ محمود طیب حسینی؛ مهدی یوسفی پیما


بررسی تطبیقی «امی بودن پیامبر» از منظر شهید مطهری و محمد الجابری

دوره 99، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 47-68

ابراهیم رضایی آدریانی؛ فاطمه طائبی اصفهانی


بررسی مقایسه‎ای بین تفسیر المیزان و پرتوی از قرآن در آیات علمی قرآن

دوره 1401، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 47-76

محمد جواد کوچک یزدی؛ علی نبی اللهی


بررسی تطبیقی گستره عصمت رسول خدا؟ص؟ در تفسیر جامع البیان و مجمع البیان

دوره 1400، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 59-84

سیدمحمود طیب‌حسینی؛ سید سجاد جعفری؛ منصور داداش نژاد


مستندات قرآنی مسئله ارتداد از منظر فریقین

دوره 99، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 69-91

صالحه شریفی


کارکرد جعلیات و اسرائیلیات در تفاسیر واعظانه با رویکرد تطبیقی در فریقین

دوره 1400، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 71-98

سید محمد حسینی پور؛ هادی نصیری؛ رحمان عشریه


بررسی تطبیقی مسئله حبط بین المیزان و التحریر و التنویر

دوره 1400، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 85-116

محمد جواد کوچک یزدی؛ علی نبی‌اللهی نجف‌آبادی


زبان دین و قرآن از نگاه امام خمینی؟ره؟ و فیلسوفان غرب

دوره 99، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 93-115

عبدالرئوف عالمی؛ علی محمد خراسانی


تفسیر تطبیقی آیه «صادقین» در تفاسیر امامیه و زیدیه

دوره 1401، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 99-118

فاطمه زاهدی؛ سید محمد علی داعی نژداد


تحلیل تطبیقی نماز مسافر از منظر اخباریون و قرآنیون

دوره 1401، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 113-142

محمد فاکر میبدی؛ فاطمه زاهدی


سیمای پیامبر اکرم؟ص؟ در قرآن از منظر مفسران فریقین

دوره 1400، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 117-140

محمد فلاحی قمی


بررسی تطبیقی قاعده «جری و تطبیق» آیات قرآن

دوره 1401، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 137-166

سید شاه گل حسین سجادی