اعضای هیات تحریریه

جانشین سردبیر

محمد فاکر میبدی

استادیار فقه و اصول جامعة‌المصطفی؟صل؟ العالمیة مدیر گروه قران و حدیث

m-fakermiu.ac.ir