اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی انتشار مقاله

 

نویسندگان، داوران، سردبیر و هیات تحریریه نشریه "قرآن و علم" ملزم به رعایت اصول اخلاق حرفه ای می باشند.

 

معنای سرقت علمی: 

 * قابل ذکر است مطابق کمیته اخلاق بین المللی نشر (کوپ) مراد از سرقت علمی این است نویسنده مطالب یک اثر چاپ شده یا نشده (مقاله، کتاب، پایان نامه) را (عینا یا با تغییر در عبارات ولی با حفظ سبک نگارشی نویسنده اول، یا با عبارت و سبکی متفاوت)، یا ایده دیگران را بدون استناد به منبع اصلی، در مقاله خود ذکر کرده باشد. در سرقت علمی تفاوتی نمی کند نویسنده مطالب چاپ شده قبلی خود را بدون استناد به اثر اولیه مجددا به چاپ برساند یا مطالب چاپ شده یا چاپ نشده دیگران را.

در هر صورت استفاده از اثار دیگران بدون آنکه به آنها ارجاع داده شود و تلقی آن به عنوان اثر خود، سرقت علمی محسوب می شود.

 ** مجله "قرآن و علم" تلاش دارد تا از هر نوع سرقت علمی در مقالات پیشگیری کند. از این رو همه مقالات، قبل از داوری اولیه توسط سردبیر و مجددا قبل از چاپ، از طریق نرم افزار سمیم نور (برای مقالات فارسی) و iThenticate ‌(برای مقالات انگلیسی) مشابهت یابی می شوند. در صورتی که مشخص شود در مقاله سرقت علمی صورت گرفته است، مقاله ،

در هر مرحله ای که باشد رد می شود.  اگر بعد از چاپ مقاله مشخص شد نویسنده ای مرتکب سرقت علمی شده است مقاله از روی سایت مجله برداشته شده و هیات تحریریه در جریان قرار می گیرند.

در صورتی که مشخص شود نویسنده عمدا مبادرت به سرقت علمی کرده مراتب سرقت به اطلاع مسئولین مرتبط دانشگاه می رسد و با وی برخورد قانونی می شود و در صورتی که مشخص شود سهوا مرتکب سرقت شده، علاوه بر اینکه نویسنده حق ندارد از این مقاله برای ارتقا یا ترفیع سالانه استفاده کند مجله دیگر مقالات نویسنده مذکور را پذیرش نخواهد کرد