بررسی تطبیقی کاربرد مهم‌ترین آیات الاصول در مبحث مفاهیم اصول فقه

نویسندگان

چکیده

آیات قرآن، یکی از منابعِ علم اصول است؛ لذا بررسی متمرکز همه آیات مربوط به یک مبحث اصولی، پژوهشی است بایسته. مطالعه تطبیقی آیات مورد استفاده در علم اصول، سبب روشن شدن دیدگاه‌های تفسیری - اصولی دانشمندان فریقین می‌گردد. در بحث مفاهیم علم اصول نیز از آیاتی استفاده شده است که در نوشتار پیش رو به بررسی تطبیقی آنها از دید مفسران و اصولیون شیعه و سنّی پرداخته می‌شود. با به کارگیری شیوه تطبیق دیدگاه‌ها، می‌توان به پویایی و وسعت اندیشه‌های اصولی و تفسیری دانشمندان شیعه در پرتو استفاده از سنت معصومین^ پی برد

کلیدواژه‌ها