بررسی تطبیقی آیه مباهله با رویکرد تبیین فضائل اهل‌بیت^

نویسندگان

چکیده

از آن‌جا که قرآن کریم از منابع اصلی و اساسی مسلمانان در استنباط احکام و اصول اعتقادی به شمار می‌رود، می‌بایست برای اثبات فضایل اهل‌بیت^ نیز از این منبع بی‌پایان بهره جست، و چون پیرامون آیاتی که به فضایل اهل‌بیت مربوط می‌شود، دیدگاه‌های متفاوتی از سوی فریقین (شیعه و اهل سنت) مطرح شده، نیاز به بررسی مقایسه‌ای دیدگاه‌های شیعه و اهل سنت وجود دارد. یکی از این آیات، آیه مباهله می‌باشد؛ لذا در این رساله، نخست به بررسی تطبیقی آیه مباهله براساس دو دیدگاه‌ شیعی و اهل سنت پرداخته شده، سپس شبهات مطرح شده، در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها