بررسی نقدی – تطبیقی در تقسیم شیوه‌های (المناهج)* مباحث پژوهش‌های تفسیری

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی مسئله تقسیم شیوه‌های تفسیر می‌پردازد. در این راستا، بعد از ارائه تقسیماتی که از سوی برخی از پژوهشگران در این زمینه ارائه شده، به ارزیابی این تقسیمات و موازنه و تطبیق میان آن‌ها پرداخته و در این چارچوب و همراه با تقسیم‌های یادشده، وارد مباحث بسیار جدی و پیچیده و مفصل شده‌ایم و در پایان نیز دیدگاهی بسیار مشخص و دقیق پیرامون چگونگی تقسیم‌بندی فنی و علمی آن‌ها ارائه و در کنار آن، روند تشخیص مصادیق این تقسیمات را نیز به طور کامل بیان نموده و به نتیجه مطلوب دست یافته‌ایم.

کلیدواژه‌ها