بررسی تطبیقی کاربست هدف‌محور قواعد ادبی در تفسیر المیزان و تفاسیر اهل سنت*

نویسندگان

چکیده

نظرات تفسیری مفسران بسیار تحت تأثیر آرای ادبی است و هر یک از مفسران در استفاده از قوانین ادبی روش‌هایی را اتخاذ نموده‌اند. در این میان، با بررسی روش علامه طباطبایی و جست‌وجو در میان تفسیر المیزان و همچنین مقایسهٔ این تفسیر با تفاسیر معتبر اهل سنت - که مدعی توانمندی در به کارگیری قواعد ادبی هستند - درمی‌یابیم که علامه در مواجهه با قواعد ادبی مسلکی خاص به خود را دارد که در اکثر تفاسیر دیگر این روش به چشم نمی‌خورد؛ ایشان با روش هدف‌محور به قواعد ادبی می‌نگرد و تلاش می‌کند این قواعد را در خدمت فهم صحیح قرآن به کار گیرد. در مقابل، مفسران دیگر واکنشی فعالیت‌محور دارند که پیامد آن جز سرگردانی و تحیر نیست. هدف این نوشتار بررسی تطبیقی کاربست هدف‌محور قواعد ادبی از دیدگاه علامه و مفسران اهل سنت با تاکید بر آرای زمخشری به روش اسنادی است.

کلیدواژه‌ها