بررسی تطبیقی مسئله حبط بین المیزان و التحریر و التنویر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور مهریز یزد

2 استادیار گروه معارف دانشگاه جامع امام حسین

چکیده

حبط، امری بسیار سرنوشت‌ساز برای انسان است؛ زیرا می‌تواند تمامی اعمال نیک را باطل ساخته و فرجام فرد، به شقاوت منتهی شود. این نگاشته درصدد است تا مسئله حبط را با رویکردی تطبیقی بین دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان و ابن‌عاشور در التحریر و التنویر، و یافتن نقطه نظرات مشترک یا غیر مشترک ایشان، بررسی کند. روش تحقیق، به صورت کتابخانه‌ای و توصیفی تحلیلی، با استفاده از تحلیل واژگان و الفاظ است. مهم‌ترین یافته‌های تحقیق عبارت‌اند از: غیر حقیقی دانستن تعبیر حبط از سوی هر دو مفسر، حال از باب مجاز یا کنایه یا تمثیل، دنیایی دانستن زمان حبط، قائل بودن به رفع توأمان آثار دنیوی و اخروی عمل بر اثر حبط، پذیرش دیدگاه موازنه و موافات از سوی ابن‌عاشور و رد هر دو دیدگاه از سوی علامه، قول به تأثیرِ مستقیمِ عملْ در سرنوشت فرد از سوی ابن‌عاشور و در برابر، دیدگاه علامه مبتنی بر نقشِ صورتِ معنویه حاصلْ از عملِ فرد، در سعادت یا شقاوت وی که رویکردی فلسفی است، نظرگاه شمول حبط نسبت به اعمال مؤمنان و کافران از سوی علامه، و اختصاص حبط به اعمال نیک مؤمنان از سوی ابن‌عاشور و موارد دیگر.

کلیدواژه‌ها