بررسی تطبیقی اعجاز تشریعی قرآن در آیات تحریم ربا*

نویسندگان

چکیده

اعجاز تشریعی یکی از وجوه اعجاز قرآن و دارای ابعاد مهمی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تحریم ربا نیز نمونه‌ای از تشریعات قرآن کریم است. اکنون با توجه به جنبۀ اعجاز تشریعی قرآن کریم و حکم تحریم ربا، مسئلۀ مطرح آن است که تحریم مذکور در قرآن با چه ظرایف و حکمت‌هایی همراه است و چگونه اعجاز قرآن را در بعد قانون‌گذاری ‍‌نمایان می‌سازد.
پژوهش حاضر بر آن است که وجه اعجاز تشریعی قرآن در زمینۀ حکم تحریم ربا به طور مستقل قابل طرح بوده و از نظر بررسی تطبیقی میان نظرات علمای فریقین نیز قابل اثبات است. برهمین اساس، با رویکرد توصیفی - تحلیلی به تبیین این وجه اعجاز قرآن در آیات ربا پرداخته است. از راهبرد پژوهش چنین برمی‌آید که تحریم ربا از نظر عقلی و فطری کاملاً پذیرفتنی است و قابلیت اصلاح مطابق علم روز را دارد که با استناد به متن آیۀ قرآن «الَّذِینَ یتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِی الْأُمِّی ...» (اعراف: 157)، از زبان شخصی امی و در مدتی کوتاه نهادینه شده است.

کلیدواژه‌ها